Terms and conditions

Norrlands Postboxservice AB

Gäller mellan hyresvärden Norrlands Postboxservice AB (559357-1986) och kunden.


Allmänna villkor
1§ Kunden godkänner dessa villkor genom att skriva under hyresavtalet med sin namnteckning.
 
2§ Det är inte möjligt eller tillåtet att folkbokföra sig på vår adress. Det går dock utmärkt att registrera en postboxadress hos oss som en så kallad särskild postadress hos Skatteverket.
Straffet för att felaktigt folkbokföra sig på en adress är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.

3§ Misstanke om kriminell verksamhet, narkotikahandel, penningtvätt etc. resulterar i omedelbar uppsägning av hyresavtalet samt anmäls till polisen. Hyresavgiften återbetalas ej.

4§ Norrlands Postboxservice AB förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ett hyreskontrakt i de fall som kunden uppgivit felaktiga personuppgifter. Hyresavgiften återbetalas ej.

5§ För att möjliggöra korrekt postutdelning krävs att kunden endast anger den adress som tilldelas vid registrering.

6§ Endast en kund per postbox. All form av andrahandsuthyrning samt adressering i annans namn än kunden tillåts inte och leder till omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Hyresavgiften återbetalas ej.

7§ Kunden ansvarar för att anmäla särskild postadress till Skatteverket.

8§ Norrlands postboxservice AB tar ej emot försändelser som måste kvitteras.

9§ Felaktig adresserad post returneras till avsändaren.

10§ Norrlands postboxservice AB ansvarar ej för eventuell felsortering av Postnord eller andra postdistributörer.

11§ Norrlands postboxservice AB ansvarar ej för Postnord eller annan postdistributörs förekommen post.

12§ Postboxen får endast användas till förvaring av post. Norrlands Postboxservice AB har inget ansvar för innehållet i postboxen. Kunden har ingen rätt att utnyttja postboxen för andra ändamål. Brott mot detta resulterar i omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Hyresavgiften återbetalas ej.

12§ Det är inte tillåtet att skriva, fästa dekal, affischera eller på något annat sätt orsaka åverkan inne eller utanför postboxcentralen. Enda tillåtna märkningen på postboxarna utförs av Norrlands postboxservice AB. Vid skadegörelse kommer den skyldige att debiteras för sanering och hyresavtalet sägas upp. Hyresavgiften återbetalas ej.

13§ Det är inte tillåtet att kopiera nycklar till postboxarna eller till lokalen. Det leder till omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Hyresavgiften återbetalas ej.

14§ Vid förlust eller om en nyckel/passerbricka går sönder ska kunden omedelbart anmäla det till Norrlands Postboxservice AB via telefon eller epost. Montering av nytt lås till postboxen eller ny passerbricka till lokalen debiteras enligt prislista.

Börja hyra
 
15§ Giltig fotolegitimation skall medföras vid tecknande av hyra för postbox.

16§ Om kunden är under 18 år gammal krävs målsmans godkännande.

17§ Förutom hyran betalar kunden in en nyckeldeposition enligt prislista vid utlämning av nycklar.

18§ Hyresperioden börjar så fort betalning för hyran samt nyckeldeposition inkommit.
Tjänster

19§ I de fall kunden valt tjänsten ”Digital postbox” bekräftar kunden genom beställningen av tjänsten att Norrlands Postboxservice AB, har rätt att öppna post för vidarebefordran till kunden via e-post.

20§ Norrlands Postboxservice AB skannar inte in tidningar, reklam etc. för eftersändning.

21§ Post som vidaresänts via epost destrueras efter tio dagar eller arkiveras enligt överenskommelse. Vid hyrestidens avslut destrueras all ej hämtad post.

22§ Kund som via bud vill hämta lagrad post för dennes räkning skall i god tid innan föranmälas för uthämtning. Budet skall medföra giltig fotolegitimation.

Uppsägning
 
23§ En månad innan hyresperiodens utgång kommer Norrlands Postboxservice AB att lägga en faktura i kundens postfack. Om fakturan inte betalas innan uppsägningsdatumet betraktas postfacket som uppsagt.

24§ Om kunden väljer att inte fortsätta hyra postboxen skall denne lämna nycklar och passerbricka i sin postbox innan uppsägningsdatumets slut.

25§ Kunden ansvarar för att göra en adressändring senast sista dagen på hyresperioden.

26§ Genom undertecknande av hyresavtalet godkänner kunden att Norrlands Postboxservice AB får destruera eventuell kvarvarande post vid hyresavtalets avslut samt framtida post som kommer felaktigt på grund av att kunden ej ändrat sin adress. Vid extraordinär händelse såsom dödsfall kan förvaring och eftersändning ombesörjas enligt överenskommelse.

27§ Ingen återbetalning av hyra sker till kunden om kunden väljer att avsluta hyresavtalet i förtid oavsett anledning. Ingen återbetalning av hyra sker till kunden om hyresavtalet avslutas i förtid av Norrlands Postboxservice AB på grund av att kunden brutit mot hyresvillkoren.

28§ Eventuell kvarvarande portodeposition återbetalas vid hyresavtalets avslut.

29§ Nyckeldepositionen återbetalas så fort kunden lämnat tillbaka samtliga nycklar och nyckeltagg.

30§ Norrlands Postboxservice AB förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ett hyreskontrakt utan närmare förklaring i de fall som kunden uppträder hotfullt eller på annat sätt skapar obehag för anställda och övrig personal. Samtliga hot anmäls till polisen. Hyresavgiften återbetalas ej.