GDPR

In accordance to Swedish law Datorskyddsförordningen customers at Norrlands Postboxservice AB have a number of rights involving personal information .
For detailed information about your rights, please visit www.imy.se.

Personal information at      Norrlands Postboxservice AB

All customer information is handled in accordance with the law Dataskyddsförordningen (GDPR). The following text contains information you as customer need to know about how we collect and handle personal information and your rights as a customer. This text is not yet translated into English.  

1. Rättslig grund för behandling

Norrlands Postboxservice AB insamling av personuppgifter vilar på den rättsliga grunden om ingående av avtal. Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den Norrlands Postboxservice AB.

2. Ändamål

De personuppgifter hyresgästen anger i samband med ingående av hyresavtal insamlas i syfte att:
• Säkerställa identitet
• Möjliggöra kontakt

3. Hur länge personuppgifter lagras

Personuppgifterna på hyresgästen sparas endast så länge som denna har avtal med Norrlands Postboxservice AB. Väljer hyresgästen att i förtid avsluta hyreskontraktet eller om hyrestiden går ut och hyresgästen väljer att inte förnya avtalet skall alla personuppgifter raderas snarast möjligt.

4. Vem kommer ta del av personuppgifterna

Endast personal anställd av Norrlands Postboxservice AB kommer få ta del av personuppgifter om hyresgästen. Norrlands Postboxservice AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enda undantaget är vid uppvisande av beslut från åklagare. Samtliga anställda på Norrlands Postboxservice AB har skrivit på sekretessavtal där den anställde åtar sig att inte sprida vidare personuppgifter.

5. Överföring av personuppgifter

Norrlands Postboxservice AB sprider inga personuppgifter om hyresgästerna till tredje part såvida inte hyresgästen givit sitt uttryckliga medgivande. Enda undantaget är vid uppvisande av beslut från åklagare. Punkt 8.5 behandlar vilka rättigheter du som hyresgäst har att göra invändningar av spridning av personuppgifter.

6. Klagomål till IMY

Klagomål på hantering av personuppgifter kan göras till Integritetsskyddsmyndigheten. På www.imy.se kan du lämna klagomål om du anser att Norrlands Postboxservice AB brustit i sin hantering av personuppgifter.

7. kontaktuppgifterna till personuppgiftsansvariga

Norrlands Postboxservice AB
Lulevägen 24
961 33 Boden
Tel: 073 065 35 09
Epost: kontakt@norrlandspostbox.se


8. Registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du ett antal rättigheter rörande dina personuppgifter som du måste känna till.
8.1 Rätt till tillgång
Den hyresgästen har rätt att vända sig till personuppgiftsansvariga för att få veta om hens personuppgifter behandlas eller inte. Om den registrerades personuppgifter behandlas måste Norrlands Postboxservice AB tillhandahålla en kopia på uppgifterna och lämna information om bland annat:
• Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas.
• Vad personuppgifterna används till.
• Hur länge uppgifterna kommer att sparas.
• Vilka personuppgifterna har delats med.
• Varifrån uppgifterna kommer.
Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.
I vissa fall kan den personuppgiftsansvariga också vägra att tillhandahålla en kopia på uppgifterna, till exempel om den registrerade gör så kallade ogrundade eller orimliga begäranden, till exempel begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid.
8.2 Rätt till rättelse
Hyresgästen har rätt att vända sig till Norrlands Postboxservice AB personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Om uppgifter rättas på den registrerades begäran måste personuppgiftsansvariga informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den registrerade har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.
8.3 Rätt till radering
Hyresgästen har rätt att vända sig till personuppgiftsansvariga och be att uppgifterna om honom eller henne raderas.
Om uppgifter raderas på den registrerades begäran måste den personuppgiftsansvariga också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.
Har hyresgästen ett aktivt hyresavtal och begär radering av hens personuppgifter betraktas detta som en uppsägning i förtid av hyresavtalet.
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
8.4 Rätt till begränsning av behandling
Hyresgästen har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat när Hyresgästen anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
När begränsningen upphör ska personuppgiftsansvariga informera den registrerade om detta.
8.5 Rätt att göra invändningar
Hyresgästen har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter.
Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om den registrerade invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Observera att vid misstanke om att postboxen används för kriminell verksamhet exempelvis narkotikahandel, penningtvätt etc. Resulterar det i omedelbar uppsägning av hyresavtalet och polisanmälan.
Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
8.6 Rätt till dataportabilitet
Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.
Ni som personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal.
Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.
8.7 Automatiserade beslut
Hyresgästen har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.
Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.
Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvariga eller om den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.
Den personuppgiftsansvariga måste informera de registrerade om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.
Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.
Profilering är en behandling av personuppgifter som måste följa samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.